آيا شما لعن علني خلفا را مي پسنديد؟
(46.5%) 93
بله
(53.5%) 107
خير

تعداد شرکت کنندگان : 200