آيا شما لعن علني خلفا را مي پسنديد؟
(46.11%) 89
بله
(53.88%) 104
خير

تعداد شرکت کنندگان : 193