آيا شما لعن علني خلفا را مي پسنديد؟
(46.15%) 90
بله
(53.84%) 105
خير

تعداد شرکت کنندگان : 195