پیروان عایشه، از مردم برای جنگیدن⚔️ با علی، دعوت می کردند نه برای اصلاح