چرا بعضی اعمال ثواب زیادی دارد؟ جواب در قالب داستان