نقل قول شبهه :سخن امام خامنه ای در افضلیت امام خمینی بر علمای دیگر