نقل قول اثبات منافق بودن عمر بن خطاب از لسان مولانا گرگيج