نقل قول شاهكاري ديگر از عمر بن خطاب در سنت رسول الله ص