آيا شما لعن علني خلفا را مي پسنديد؟
(45.45%) 85
بله
(54.54%) 102
خير

تعداد شرکت کنندگان : 187