آيا شما لعن علني خلفا را مي پسنديد؟
(46.39%) 90
بله
(53.60%) 104
خير

تعداد شرکت کنندگان : 194