آيا شما لعن علني خلفا را مي پسنديد؟
(45.74%) 86
بله
(54.25%) 102
خير

تعداد شرکت کنندگان : 188