رفیق نظرت درباره سایت چیه؟
(60.44%) 136
خوب
(17.33%) 39
متوسط
(22.22%) 50
بد

تعداد شرکت کنندگان : 225