رفیق نظرت درباره سایت چیه؟
(60.08%) 140
خوب
(17.59%) 41
متوسط
(22.31%) 52
بد

تعداد شرکت کنندگان : 233